Privacy Policy

Wij danken u voor uw registratie op de website toegankelijk op het adres www.geboortelijst.be, www.listedenaissance.be of een specifiek aangemaakte subdomein van deze domeinnamen, hierna "de Website", beheerd door Geboortelijst.be bv, gevestigd te 8800 Roeselare, Bergstraat 27, België, hierna "Geboortelijst.be".

Lees aandachtig deze Privacy Policy. Deze Privacy Policy bepaalt de privacyregels die op de Website gelden.

Bij uw eerste Aanmelding zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Privacy Policy en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw registratie op de Website, het maken van uw baby-website, het opstellen van uw geboortelijst en het posten en toevoegen van foto's en informatie over uw baby impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy Policy.

De Privacy Policy is te allen tijde beschikbaar op de Website.

1. Algemeen

Geboortelijst.be leeft de 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de 'Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie'.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Geboortelijst.be. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Persoongegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u meedeelt
In het aanmeldingsformulier op de Website: uw naam en voornaam, de naam en voornaam van uw partner, uw geslacht, het geslacht van uw partner, uw contactgegevens (e-mail, woonplaats), een profielfoto, de naam en voornaam van uw baby, zijn geboortedatum, zijn geboorteplaats, zijn lengte en gewicht bij de geboorte en eventueel het adres van het ziekenhuis waar hij geboren is en foto's van uw baby.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld
Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Geboortelijst.be en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Geboortelijst.be gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Deze cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe. De Gebruiker kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van zijn navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Geboortelijst.be en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website van de Gebruiker. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de Gebruiker 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Geboortelijst.be aan Geboortelijst.be dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden
De persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Te beveiligen en de interne toegang te beperken;
  • Marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Informatie te verstrekken en aanbiedingen te doen aan de Gebruiker door de Deelnemende Winkels (de winkels die met Geboortelijst.be een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden en van dewelke op de Website door de Gebruikers Geboortelijsten kunnen gekozen worden en zoals deze opgenomen zijn in een lijst beschikbaar op de Website), Geboortelijst.be en eventueel derden, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • Met het oog op direct marketing;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
De persoonsgegevens van Gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden door Geboortelijst.be. Zij worden uiteraard steeds meegedeeld aan de Deelnemende Winkels met het oog op het verwerken van de geboortelijsten en het verkopen van de producten opgesomd op de geboortelijst maar zij worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij door Geboortelijst.be en haar moederbedrijf Creativeservices.be zelf of indien Geboortelijst.be hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Gebruiker ("opt-in") bij zijn Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment gratis worden ingetrokken, zonder motivering door verzending van een e-mail aan info@geboortelijst.be.

3.3. Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen gegevens van Gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een onbepaalde periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren aan de Gebruikers.

5. Recht van toegang en verbetering

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@geboortelijst.be of per brief aan de bvba Geboortelijst.be, gevestigd te 8800 Roeselare, Bergstraat 27, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker.

De Gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Geboortelijst.be mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten, zoals het gebruik van een geboortelijst of het aankopen van een product op een geboortelijst, geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Geboortelijst.be.

6. Recht van verzet

De Gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@geboortelijst.be. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van zijn geboortelijst.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Geboortelijst.be heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Geboortelijst.be verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat de Gebruiker de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door elke niet toegestane toegang tot zijn registratieadres te voorkomen. De Gebruiker is inderdaad als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van zijn computer, IP-adres en van zijn baby-website, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Geboortelijst.be houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Geboortelijst.be niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Geboortelijst.be. Geboortelijst.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Geboortelijst.be raadt de Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. Algemene bepalingen

8.1. Aanpassingen
Indien Geboortelijst.be ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze Privacy Policy, contacteert zij de Gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf het eerstvolgende bezoek van de Gebruiker aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt de Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

8.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

8.3. Aanvaarding
Door de Website te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Geboortelijst.be zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

8.4. Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Geboortelijst.be gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Geboortelijst.be op het volgend adres: Geboortelijst.be, gevestigd te 8800 Roeselare, Bergstraat 27, België, info@geboortelijst.be.

Elke feedback met betrekking tot de Website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van Geboortelijst.be aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.